• Всеки ден 24 / 7
  • office@avia-bulgaria.com

Политика за поверителност

  • Начало
  • Политика за поверителност

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА AVIA-BULGARIA.COM

Настоящите общи условия уреждат условията за ползване на ttn-petrol.bg, наричан по-долу „уебсайтът“.
Уебсайтът се управлява от ТТН Комерс ЕООД с EIK 202825455 по-долу за краткост „Оператор“. При необходимост можете да се свържете с нас на следните контакти:
Имейл: office@ttn-petrol.bg
Телефон: 0879888161
С използването на уебсайта потребителят се съгласява с настоящите общи условия. Ако не сте съгласни със същото, трябва да се въздържате от използване на уебсайта.
 
 

1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 
1.1. Всички права на интелектуална собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на уебсайта се упражняват от Оператора. Те са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от Уебсайта без съгласието на Оператора представлява закононарушение, което може да доведе до гражданска, административнонаказателна или наказателна отговорност.
 
1.2. В случай на копиране или възпроизвеждане на информация извън разрешеното, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Оператора, Операторът има право да претендира обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 

2. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 
2.1. Операторът предприема необходимите мерки за поддържане на съдържанието на Уебсайта актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същото. В тази връзка Операторът не носи отговорност за вреди, включително преки и косвени вреди, включително пропуснати ползи, които потребителят на уебсайта би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на уебсайта и достъпа до него. Използвайки уебсайта, потребителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайните устройства, софтуера или данните на потребителите.
 
2.2. Доколкото съдържанието на уебсайта съдържа връзки към съдържание, намиращо се извън същия, потребителят е наясно с факта, че Операторът няма контрол върху същото и не носи отговорност за последствията от активиране на връзки, водещи извън уебсайта.
Операторът не носи отговорност за злонамерени действия от трети лица, на които потребителят може да стане обект при използване на уебсайта. Потребителят използва уебсайта на свой собствен риск.
 

3. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

3.1. Операторът си запазва правото да предоставя част от съдържанието на Уебсайта само на потребители, които са регистрирали своя потребителски профил в Уебсайта. Съответното съдържание, ограничено само до регистрирани потребители, трябва да бъде маркирано като такова от Оператора по всяко време.
3.2. При създаване на потребителски профил, потребителят се съгласява Операторът да обработва личните му данни в съответствие с правилата на Политиката за защита на личните данни, публикувана на уебсайта.
 

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

4.1. До степента, в която Операторът е предоставил възможност на потребителите да качват съдържание на уебсайта, те не трябва да качват клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или друго незаконно или морално неприемливо съдържание.
4.2. Потребителите трябва да използват уебсайта добросъвестно, включително да не предприемат злонамерени действия, които могат да повлияят на достъпността на съдържанието за трети страни или на използването на уебсайта като цяло.
 

5. ДРУГИ

5.1. Операторът си запазва правото да променя настоящите общи условия по свое усмотрение, като във всеки един момент на същия ще бъдат публикувани актуалните условия за ползване на уебсайта.
5.2. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.