• Всеки ден 24 / 7
  • office@avia-bulgaria.com

Условия за позлване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

 
ТТН Комерс ЕООД е дружество, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 202825455, e-mail: office@ttn-petrol.bg, телефон: 0879888161
 

ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ, ЗА КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 
Ние обработваме вашите лични данни на следните основания:
• Общите условия за използване на уебсайта;
• Вашето изрично съгласие – целта се уточнява за всеки конкретен случай;
• Когато се изисква от закона;
В следващите параграфи ще намерите подробна информация относно обработването на вашите лични данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
Ние обработваме Вашите лични данни за нуждите на използването на уебсайта съгласно правилата на общите условия
Цели на обработката (където е приложимо):
1. установяване на самоличността Ви;
2. предоставяне на функционалностите на нашия уебсайт
Въз основа на това ние обработваме лични данни само във връзка с потребителския профил, който сте създали.
Ние изтриваме събраните на това основание данни 2 години след прекратяване на договорните отношения, независимо дали поради изтичане на договора, прекратяване или друга причина.

С ВАШЕ СЪГЛАСИЕ

Ние обработваме вашите лични данни на това основание само след вашето изрично, недвусмислено и доброволно съгласие. Няма да предвидим неблагоприятни последици за Вас, ако откажете да обработвате лични данни.
Съгласието е отделно основание за обработка на вашите лични данни и целта на обработката е посочена в него и не се покрива от целите, изброени в тази политика. Ако ни предоставите съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на каквито и да било договорни отношения с Вас, ние изготвяме за Вас подходящи оферти за продукти/услуги, като извършваме подробни анализи на основните Ви лични данни;
Данни, които обработваме на тази база:
Въз основа на това можем да обработваме лични данни за целите на директния маркетинг, включително данни за използването на уебсайтове и данни за профили в социални мрежи.
Предоставяне на данни на трети страни
Въз основа на това можем да предоставим вашите данни на маркетингови агенции, Facebook, Google или подобни.
Оттегляне на съгласието
Съгласията могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработка на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме вашите лични данни и информация за целите, посочени по-горе. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на дадено преди оттеглянето съгласие.
За да оттеглите даденото съгласие, трябва само да използвате нашия сайт или просто нашите данни за контакт.
Когато изтрием данните, събрани на тази основа
Ние изтриваме данните, събрани на тази основа, при поискване от ваша страна или 12 месеца след първоначалното им събиране.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

За да осигурим адекватна защита на данните на дружеството и неговите клиенти, прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.
Компанията е установила правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, което поддържа процесите на защита и гарантиране на сигурността на вашите данни.
С цел максимална сигурност при обработката, трансфера и съхранението на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки Потребител на сайта има всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.
Потребителят може да упражни правата си, като изпрати съобщение на нашия имейл.
Всеки потребител има право на:
• Да бъде информиран (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
• Достъп до вашите лични данни;
• Корекция (ако данните са неточни);
• Изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“);
• Ограничаване на обработването от администратора или обработващия лични данни;
• Преносимост на личните данни между отделни администратори;
• Възражение срещу обработването на личните му данни;
• Субектът на данните също има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което поражда правни последици за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
• Право на съдебна или административна защита в случай, че правата на субекта на данните са нарушени.
  Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:
• Личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин;
• Потребителят оттегли своето съгласие, на което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
• Ползвателят на данните възразява срещу обработването и няма по-важни правни основания за обработването;
• Личните данни са били обработвани неправомерно;
• Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
• Личните данни са събрани във връзка с предоставянето на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носителя на родителска отговорност за детето.
Потребителят има право да ограничи обработването на личните му данни от администратора, когато:
• Оспорване на точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
• Обработването е незаконно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а вместо това изисква ограничаване на използването им;
• Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
• Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат предимство пред интересите на Потребителя.
 

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има право да прехвърли тези данни на друг администратор, без да възпрепятства администратора, на когото данните за личните данни се предоставят, когато обработването се основава на съгласие или договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. При упражняване на правото на преносимост на данните субектът на данните има право да получи директно прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако докаже, че съществуват убедителни правни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данните, или за установяване, упражняване или защита на правни претенции . В случай на възражение срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, обработването следва да бъде прекратено незабавно.
Жалба до надзорния орган
Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу неправомерно обработване на личните му данни до Комисията за защита на личните данни или до компетентния съд.